Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Å holde oversikten når flere verktøyer er satt sammen til et system og skal driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, kan være utfordrende.

På grunnlag av hva som faktisk ble bygget, kan vi bistå med å sette sammen informasjon om drift og vedlikehold av de ulike verktøyene for overvannshåndtering i et system. Arbeidet omfatter:

 • Funksjonsbeskrivelse, organisering og samsvarserklæringer
 • Oversikt bygningsdeler og anvisninger
 • FDV dokumentasjon for de enkelte bygningsdeler
  • Beskrivelse
  • Renhold
  • Vedlikehold
  • Produktinformasjon
  • Tegninger

FDV dokumentasjonen utarbeides i samsvar med SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklinger for bygninger.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. I tillegg har vi vøet involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.


Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for overvannssystem honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.