Myndighetene legger opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres på egen eiendom før det ledes vekk via infiltrasjon eller strupet utløp til offentlig ledningsnett. Det finnes mange forskjellige løsninger for å dekke inn behovet for infiltrasjon og fordrøyning, som kan kombineres til et overvannssystem. Dette kan være naturbaserte eller tekniske løsninger eller en kombinasjon av begge

Å holde oversikten når flere verktøyer er satt sammen til et system og skal driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte, kan være utfordrende. Det kompliseres av at det kan være flere leverandører.

På grunnlag av hva som faktisk ble bygget, kan vi bistå med å sette sammen informasjon om drift og vedlikehold av de ulike verktøyene for overvannshåndtering i et system. Arbeidet omfatter:

 • Funksjonsbeskrivelse, organisering og samsvarserklæringer
 • Oversikt bygningsdeler og anvisninger
 • FDV dokumentasjon for de enkelte bygningsdeler
  • Beskrivelse
  • Renhold
  • Vedlikehold
  • Produktinformasjon
  • Tegninger

FDV dokumentasjonen utarbeides i samsvar med SN/TS 3456:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utviklinger for bygninger.

Vi øker vår satsing på dette tema. Nylig bevilget regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021 midler til prosjektet "Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger". Prosjektet er i regi av Construction City Cluster og prosjektpartnere er Storm Aqua, Multiconsult, OBOS, Aspelin Ramm og SINTEF. Målet med prosjektet er å identifisere muligheter og utfordringer knyttet til funksjon over tid og FDV av overvannsløsninger og overvannssystemer.

Storm Aqua har utviklet, testet og dokumentert en rekke overvannsløsninger. Vi er involvert i alle faser av en byggeprosess og har utviklet et bredt spekter av tjenester. Vi har også opparbeidet en god forståelse for hvordan overvann blir behandlet i planprosesser og byggesaker.


Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon for overvannssystem honoreres etter timer innen en avtalt ramme. Eventuelle faktiske utgifter kommer i tillegg.