Rådgiving

Beregning av avrenning og fordrøyningsbehov

Vi kan bistå med beregninger av avrenning og fordrøyningsbehov for bruk i utarbeidelse av pris, i valg av overvannsløsning samt i utarbeidelse av igangsettelsestillatelse og VA-rammeplan.

Innspill til søknad om igangsettelsestillatelse

Vi kan bistå med forslag til løsninger for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon for bruk i søknad om igangsettelsestillatelse / sanitærabonnement.

Innspill til VA-rammeplan

Vi kan bistå med forslag til løsning(er) for håndtering av overvann, kapasitetsberegning og dokumentasjon for bruk i VA-rammeplan i søknad om rammetillatelse.

Innspill til detaljprosjektering

Vi kan bistå med å sette sammen ulike verktøy for overvannsdisponering til et overvannsystem og vi kan utarbeide beslutningsmatrise og dokumentere dette som innspill til de rådgivende ingeniørene.

Beregning av oljeutskiller

Vi kan bistå med beregning av type oljeutskiller og kapasitet for å løse en konkret renseoppgave. Overvann kan av og til være forurenset med olje. Det samme kan avrenning fra industrielle anlegg være.

Systembeskrivelse som-bygget

Vi kan bistå med utarbeide systembeskrivelse av overvannsløsning som-bygget. Dette gir byggherre og andre involverte en totaloversikt over samspillet mellom ulike verktøyer i et system.

FDV-dokumentasjon for overvannssystem

Vi kan bistå med utarbeide FDV-dokumentasjon for overvannssystemet. Vi setter informasjon fra de ulike verktøyene sammen slik at det kan integreres med FDV dokumentasjon for hele utbyggingen.

Koordinering av overvannssystem

Vi kan bistå med koordinering av arbeidet med å sette sammen, prosjektere, innhente tilbud, bygge og overlevere et overvannssystem. Dette kan avlaste byggherre og byggherreombud.

Rådgiving overvann

Vi kan bistå med rådgivingsoppgaver innen overvann. Disse kan være enkeltstående eller en del av en større oppgave. Vi bygger på lang erfaring med produkt- og tjenesteutvikling og leveranser