Bannerbilde

Lamellutskiller

Lamellutskiller separerer olje fra store, uforutsigbare overvannsmengder. Overvann fra trafikkerte veger, næringsområder og store parkeringsareal vil som regel være sterkt forurenset, og det vil være behov for å rense overvannet. Lamellutskilleren takler utfordringer der avrennings- og forurensningsmengden til overvannet er svært varierende. Lamellutskiller beskytter miljøet der det er fare for oljeforurensning, kombinert med kraftige regnskyll og varierende vannmengde. Lamellutskiller: - Har stor hydraulisk kapasitet, opptil 600 liter per sekund. - Tilbakeholdt olje og partikler holdes adskilt fra strømningsveien, det er derfor liten fare for utvasking av tidligere tilbakeholdt olje og sedimenter. - Godkjent som klasse l og klasse ll i henhold til NS-EN 858-1.