Bannerbilde

Effektiv, godkjent og skjult avløpsrensing

Effektiv, godkjent og skjult avløpsrensing

Ipec Miljø as produserer og selger avløpsrenseanlegget Bio-Flow, et renseanlegg spesielt tilpasset norske forhold.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Bio-Flow

I Norge bruker vi mer vann per hus og hytte enn i Europa for øvrig. Derfor er det ingen automatikk i at et rensesystem som er godkjent i et annet land, har tilstrekkelig kapasitet til å bli godkjent her. Bio-flow fra Ipec Miljø AS er tilpasset norske forhold og har alle nødvendige godkjenninger. Anlegget leveres montert i betongtanker for nedgraving. Renseanlegget Bio-Flow kan benyttes til rensing av avløp fra et hus eller en hytte, og er like velegnet for store anlegg som bygge- og hyttefelt eller tettsted.

Systemet er enkelt. Det bygger i hovedsak på tilstrekkelig oppholdstid i anlegget. Målet er at naturlig forekommende bakterier skal rense avløpsvannet. Det eneste som tilsettes er oksygen.

To betongtanker monteres ved siden av hverandre. Avløpsvannet renner ved selvfall inn i en slamavskiller hvor grovstoffene skilles ut. Så renner vannet over i den neste tanken hvor det er et biofilter. Under biofiltrene står membranluftere, og det er her oksygen tilføres vannet. Avløpsvannet ender i et kammer der de siste rester av forurensninger synker til bunns og blir pumpet tilbake til innløpskammeret og fornyet behandling.
– Vi gir naturlig forekommende bakterier optimale vilkår, så renser de vannet på samme måte som vann renses naturlig i en bekk, forteller daglig leder hos Ipec, Per Olav Kvitli.

Det rensede avløpsvannet fra anlegget dreneres ut i grunnen eller ledes til en annen godkjent resipient.
– Oppholdstiden i anlegget er viktig for god rensing. Derfor må den hydrauliske kapasiteten være tilstrekkelig. Blir hastigheten gjennom anlegget for stor, blir det dårlig renseeffekt. Det gir ofte luktproblemer, forklarer Kvitli.
Renseanlegget han selger blir levert komplett, montert i betongtankene.

Bio-Flow har stor fleksibilitet og lave driftsutgifter. De minste anleggene bruker faktisk ikke mer energi enn én lyspære på 60 watt. De har heller ingen bevegelige komponenter nede i anlegget, hvilket ytterligere reduserer driftsutgiftene. Anleggene leveres med elektronikkskap som inkluderer helautomatisk drift. Dette er forhåndsmontert og programmert individuelt for hvert anlegg. Alarm er inkludert for varsling ved eventuelle feil.

LUKTFRITT
Fordi hovedkonstruksjonen av betong graves ned, er renseanlegget lite synlig og arealeffektivt. I praksis nyttes areal som sannsynligvis ville vært ubrukt. Betongens egenvekt motvirker oppdrift ved høy grunnvannsstand. Det blir ingen skjemmende inngrep i naturen. Det eneste som synes er kumlokket og et lite grønt stålskap.

Ved riktig installasjon og bruk er Bio-Flow luktfritt. Hele anlegget er konstruert med selvfall. Derfor er det driftssikkert og upåvirkelig av strømbrudd. Bio-Flow minirenseanlegg er testet etter de gjeldende forskriftene. Det er dimensjonert etter norske VA-forskrifter, og utformet slik at både slamvolum, hydraulisk kapasitet og biologisk rensegrad oppfyller de strengeste krav.

Skjæveland Cementstøperi produserer betongtanker for Ipec Miljø as. Kundene får anleggene komplette og ferdig montert.

FAKTA:
Avløpsforskriften krever at et anlegg dimensjoneres for det antall mennesker som kan komme til å være i boligen (hus eller hytte) samtidig og sammenhengende i en uke.

Norsk VA-forskrift (Vann- og avløp) setter krav til hvor mange liter vann minirenseanlegget skal kunne håndtere pr døgn. Norske VA-forskrifter har også krav til hvor stor slamavskiller som er nødvendig til en bolig. Hytter med innlagt vann bør følge samme forskrift. God slamavskilling, samt kapasitet for å samle opp slam slik at det ikke flyter inn i selve renseanlegget, er meget viktig for å unngå slamflukt. Det vil si at kapasiteten er tilstrekkelig til at slam ikke flyter videre til den biologiske behandlingen. Skjer det, vil anlegget lukte forferdelig.

Ipec Miljø har alle de nødvendig sertifiseringer innenfor sine leveranseområder.