Bannerbilde

La om avløpsledningen i elva

La om avløpsledningen i elva

Små og store utfordringer er det alltid. For Vassbakk & Stol ble ett av fundamentene for den nye Kvelluren bru en solid utfordring, som de nå har løst. Eureka besøkte entreprenøren for å se hvordan.

Store omlegginger gjøres på veinettet på sørsiden av Sandnes. E-39 skal utvides fra to til fire felt gjennom området Kvelluren. Dette krever to bruer på E-39: Sandved bru over Jærveien, samt ny Kvelluren bru over Sandvedparken. Når den nye Kvelluren bru er ferdig, skal den gamle oppgraderes.

KOMPLETT

Videre går veien opp mot Hove, hvor RV-13 er koblet på. Der rives eksisterende bru og erstattes av en ny, i tillegg etableres nye på- og avkjøringsramper fra RV 13, samt ny veiforbindelse til Hoveveien. I Jærveien skal det bygges ny vei med ramper og nytt gangsystem, inkludert to nye gangbruer, rampe til motorveien, med mer. Byggherre for prosjektet er Statens vegvesen.
Vassbakk & Stols anleggsleder Tore Harestad tl høyre.

OVERVANN OG AVLØP

Arbeidet er ferdig i juni 2017, og gjøres i et samarbeidsprosjekt hvor Vassbakk & Stol utfører alt grunnarbeidet, mens Skanska har ansvar for betongarbeidene. Blant oppgavene til Vassbakk & Stol er alt innen vann og avløp. De skal etablere tre åpne arealer for tidsforsinking av overvann, samt montere ett SC fordrøyningsmagasin. Dette skal tidsforsinke overvann før det slippes kontrollert ut på kommunalt overvannsnett via virvelkammer. De største utfordringene har vært innen avløp.
Avløpet fra Ålgård går via en gammel ledning gjennom dalen og Sandved-parken, frem til en pumpestasjon i Sandnes. Noen steder er «Ålgårdskloakken» ført langs Storånå, til dels er den lagt i elva. Plasseringen til ett av de nye brufundamentene for Kvelluren bru på E 39, kommer i konflikt med kloakkledningen, derfor måtte denne flyttes.

I FULL DRIFT

Utfordringene var å kappe seg innpå en ledning som i praksis går full av kloakk, for å legge om denne. Samt å grave dyp grøft i elvebredden, uten at elva oversvømte grøftetraseen. Omleggingen blir fra et punkt på oppsiden av brufundamentet, til nærmeste kum på nedsiden. I strekket erstattes eksisterende ledning av en PE-ledning DN 900.
Vassbakk & Stols anleggsleder Tore Harestad har tatt oss med til elvebredden.
Det rustfrie grenrøre, som er nøkkelen til løsningen. På grenet er det nå montert en inspeksjonskum av betong.
For å komme til avløpsledningen flyttet entreprenøren elven midlertidig. Spuntveggen er forsterket av sandsekker.

VIA RUSTFRITT GREN

– Den nye ledningen skal ligge i en grøft i et område med dårlig grunn og helt i elvebredden. Derfor måtte vi spunte mye, sier Harestad og peker både opp og nedover.
– Men hvordan kobler dere den nye ledningen til den gamle? Den går jo full av kloakk?
– Der kom Kjetil på noe lurt! sier Tore Harestad med et smil.
– Skjæveland fikk tegnet og produsert et gren i rustfritt stål, innleder anleggslederen.
Her er historien hans i korte trekk: Løsningen for påkoblingen og omleggingen ble i praksis utarbeidet av VA-spesialist Kjetil Aanestad hos Skjæveland, og arbeidet utført i tett samarbeid med bedriften.

FLYTTET STORÅNÅ

Det står en gammel kum like ovenfor det kommende brufundamentet, la oss kalle den Kum 1. Kummen i enden av omleggingen kaller vi Kum 2. Kum 1 og ledningen fra denne mot Kum 2 ligger egentlig i elva. I arbeidsområdet flyttet de Storånå midlertidig slik at de har fått tilkomst til Kum 1. Flyttingen ble utført ved at Vassbakk & Stol spuntet en vegg på utsiden av den eksisterende ledningen. Veggen forsterket de ved bruk av leire og sandsekker på elvesiden. Så ble elva pumpet ut av ledningstraseen, og da var det «bare» å grave frem Kum 1 og etablere omleggingsgrøften.
Det ble kjerneboret et nytt hull i kumveggen og støpt en krage på Kum 2. Til det kjerneborede hullet er det montert en flensekrage, som den nye ledningen er koblet til. Mens dette arbeidet foregikk, ble hovedmengden av Ålgårdskloakken midlertidig pumpet via en «omkjøring». Resten ble pumpet forbi Kum 2, til en kum på nedsiden av denne. Påkoblingen til Kum 1 er gjort via grenet  i rustfritt stål.


Den spuntede grøften for den nye PE-ledningen som Ålgårdskloakken nå går i.

STEG FOR STEG

Hovedløpet er DN 700, som tilsvarer den gamle ledningen, mens stikket er DN 900.
Også Kum 1 er påstøpt en krage i forbindelse med påkoblingspunktet. Da grenet skulle monteres, pumpet entreprenøren kloakken fra Kum 1 til Kum 2 via midlertidige pumpeledninger. Så satte de ned en ballong i Kum 1 for å tette hovedløpet, skar seg inn på ledningen, senket grenet på plass og monterte dette.
Grenet er montert med Flexseal- koblinger på hovedledningen og flensekobling på forgreningen. Da dette var gjort, ble sideløpet på grenet midlertidig stengt med en ballong. Deretter åpnet entreprenøren hovedløpet og slapp kloakken ut i den opprinnelige ledningen igjen.

NOEN TRINN TIL

Etter at PE-ledningen er koblet, skal entreprenøren ned i grenet via avstikkeren for inspeksjonsåpningen, og sveise på en ledeskjerm for å stenge det gamle løpet. Når det er gjort, åpnes det nye løpet permanent. Også i forbindelse med dette arbeidet kommer kloakken til å bli pumpet forbi påkoblingspunktet via midlertidige pumpeledninger.
Da grøften var fylt, slapp entreprenøren elven tilbake til sitt gamle leie. Nå ligger påkoblingen under Storånå. Før dette ble gjort monterte de en inspeksjonskum av betong på grenrøret. Så nå kan det nye brufundamentet støpes.
Ålgårdskloakken måtte flyttes for å gjøre plass til et nytt brufundament. Her er noen av fundamentene til nye Kvelluren bru.