Bannerbilde

Fordrøyningssystem med infiltrasjon

Fordrøyningssystem med infiltrasjon

Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet skal minimaliseres og vannet skal i minst mulig grad tas ut av sitt naturlig kretsløp. I områder med infiltrerbare masser bør en vurdere om det er hensiktsmessig å tilbakeføre overvannet lokalt. Dette kan gjøres via fordrøyningsmagasin.

Skjævelands velkjente fordrøyningsmagasin tidsforsinker regnvannet. En enkel modifisering av fordrøyningsmagasinet gjør det mulig å fordrøye og infiltreresamtidig! Denne videreutviklede løsningen tilfredsstiller strengere kommunale krav, og gjør det mulig å redusere fordrøyningsvolumet i magasinet.

Den videreutviklede løsningen innebærer:

· drensrør langs magasinet, som infiltrerer vannet lokalt
· filtrasjon, samtidig som det alltid er tilstrekkelig tilgjengelig volum for å holde tilbake flomtoppene.
· god forbehandling (se neste side) som hindrer finslam i å tette infiltrasjonsmassene, og opprettholder jordens hydrauliske kapasitet.
· tilbakeslagsventil, som forebygger oppfylling av grunnvann.

Dette er en ideel løsning når en skal sørge for at overvann ikke tas ut av sitt naturlige kretsløp, samtidig som en forebygger skader forårsaket av kraftig regn.Systemet kan i tillegg benyttes til å forebygge forurensning fra overvannet.


Effektive Storm

Qmax-Storm er et nytt totalkonsept for effektiv håndtering av overvann fra veier og andre arealer. I det kombinerer vi to velutprøvde rør-løsninger: Qmax, som er et rør med V-formet profil, samt slisserenner. V-formen på røret gir effektiv selvrens også ved lav vannføring. Samtidig sikrer bredden øverst i røret høy vannføringskapasitet. V-formen gir så stor styrke til røret at det på enkelte områder tillates lagt med kun 2 mm overdekning. Åpninger i toppen på røret, à la slisserenner, leder overvannet direkte ned i røret.


Ved å legge drensledninger ut fra røret, og lede disse langs rørstrekket, utnytter en muligheten for infiltrasjon i grunnen. Skjæveelands Qmax Storm-rør med integrert infiltrasjonsløsning.

Ved normalnedbør vil røret svelge unna overvannet. Ved stormflo og monsterregn vil vann dreneres ut via ledningene og infiltreres i massene rundt røret. Når vannstanden i røret synker, kan vannet som måtte være igjen i grusmassene sive inn i røret og fraktes vekk.

Denne løsningen skal nå benyttes i Langgata i Sandnes.

Qmax Storm med infiltrasjon lagt i permeabelt dekke. Legg merke til hellene som leder vannet til risten og nedløpet.Qmax Storm med integrert inspeksjons-og sandfangkum.


Storm-kummene våre kombinerer sandfang med kontrollert påslipp,  fordrøyning og infiltrasjon.

Storm kum-serien

To av Storm-kummene våre kombinerer infiltrasjon med fordrøyning, den tredje er et fordrøyningsmagasin beregnet for eneboliger, eplehageutbygging og lignende.

Alle er svar på nye behov som er oppstått i forbindelse med klimaendringer og nye myndighetskrav.