Bannerbilde

En skikkelig ryddejobb!

En skikkelig ryddejobb!

Stangeland Maskin AS har fått ansvaret for grunnarbeidet når det gamle godsterminalområdet i Stavanger transformeres til nærings- og boligareal.

Det er indrefileten i Stavanger som renoveres. På om lag 20 mål, på vestsiden av Hillevågsvannet, kommer det med tiden firehundre leiligheter og næringsbygg for tre tusen mennesker. Det blir sjøpromenade langs hele strekket, og parkområder mellom boligblokkene.

All eksisterende nedgravd infrastruktur fjernes, og Stangeland Maskin AS, som startet på arbeidet forsommeren 2017, er kommet godt i gang med å etablere alt på nytt. Store deler av området ligger på utfylt masse, og rørene legges dypt.

Montasje i sjøen

– Du må besøke Stangeland Maskin i Paradis. De gjør virkelig en imponerende jobb, sa Oddgeir Tjessem.
I grøften har Stangeland Maskin etablert ny infrastruktur for spillvann, overvann og drikkevann.Tjessem er prosjektansvarlig hos Skjæveland, som leverer betong VA-produktene.

Stangeland Maskin AS skal opparbeide en ny hovedvei, på om lag 450 meter, samt stikkveier, i hovedsak til parkeringskjellerne. I tillegg til å etablere alt innen spillvann, overvann og vannledninger.

– Egentlig er det en vanlig VA-jobb, men det er jo dette med å arbeide i vann, sier driftsleder Bent Gilje.
Kummer og rør ligger så dypt, at selv lengst inne ved Strømsbrua står kummene i sjøvann.


Nytt og gammelt

I tillegg må de koble en eksisterende spillvannsledning til det nye nettet. Den største utfordringen er å senke sjøen så mye at det er mulig å etablere stabilt fundament for kummer og rør. De arbeider i bakkanten av plastringen mot sjøen, og vannet trenger rett inn.

– Vi klarer ikke å etablere tette vegger. Derfor arbeider vi ved lavvann, og bruker pumper for å holde unna de siste 50 cm med vann som trenger inn, beskriver Gilje og viser frem gropen til kumsett 3.

Kumsett 3 er montert halvannen meter under normalvannstand. Her med driftsleder Bent Gilje.

Her kommer en spillvannsledning fra sjøsiden av Hillevågsveien. Den skal kobles på det nye spillvannsnettet, og spillvannsledningen i gropen ligger på minus 1,20. I første omgang kobler de det nye ledningsnettet til en eksisterende pumpestasjon. På sikt skal denne kobles fra og spillvannsledningen kobles om.

Kruse Smith AS har begynt å reise tre blokker. Disse etableres med vanntett garasjekjeller.Det er lagt opp til en langsiktig utbygging både for leiligheter og næring.

Den første delen av VA-arbeidet skal Stangeland Maskin AS overlevere høsten 2018, da med ferdig vei, inkludert gang- og sykkelsti. Innflytting starter høsten året etter.