Bannerbilde

Er nødoverløpet i bruk?

Er nødoverløpet i bruk?

Infiltrasjonssandfangkummer (IFS-kummer) kombinerer to funksjoner: Infiltrasjon av overvann i grunnen og sandfang.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

En artikkel fra Eureka-arkivet, desember 2012.

Prinsipp: IFS-kummene plasseres i masser egnet for infiltrasjon. Overløpsrøret leder vannet fra kummen til fordrøyningskammeret i bunnen av denne. Dersom overvannsmengdene overstiger det grunnen klarer å infiltrere, ledes vannet til overvannsledning via nødoverløpet.

IFS-kummene fanger opp og infiltrerer alt regn ved < 20 mm nedbør. Forsink og fordrøy vann ved nedbør mellom 20 mm og 40 mm. Sikre trygge flomveier for regn ved nedbørsmengder over 40 mm.

På Ålgård har entreprenør Georg Stangeland AS, etter initiativ fra konsulentfirmaet Norconsult og Skjæveland Cementstøperi, montert en IFS-kum med tilknyttet inspeksjonskum. Ved å løfte på lokket til inspeksjonskummen kan man enkelt og greit se om det renner vann via nødoverløpet ved store nedbørsmengder, eller om overvannet også da infiltreres i grunnen. Kummen er konstruert i henhold til skissen. Den ble montert i forbindelse med VA-arbeid i høst, og tilhører et overvannsnett som skal overdras Gjesdal kommune.