Bannerbilde

Tiltak mot miljøfarlig vegvann

Tiltak mot miljøfarlig vegvann

I kronikken «Miljøgifter skylles ut med vaskevannet og ut i naturen» beskriver seniorforsker NIVA, og førsteamanuensis II NMBU, Sondre Meland, det problematiske ved forurensing forårsaket av tunnelvasking.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Dette er bokstavelig talt livsviktig.

Her ligger kronikken, les den gjerne i sin helhet.

Vegtrafikk gir det han omtaler som en forurensende cocktail av veistøv, sot, metaller, organiske miljøgifter og ikke minst mikroplast. I tunneler samles dette på vegbanen, vegger og tak, og vaskes ut ved rengjøring. Konsentrasjonen av forurensende stoffer er svært høy, og i all hovedsak skylles dette urenset ut i resipient.

Tiltak må til

I de fleste nye tunneler etableres det systemer for rensing av vannet. Men i de eksisterende tunnelene våre, som for all fremtid vil utgjøre hovedmengden, finnes det så å si ikke.

Vegvann er, som han skriver, en stor kilde til spredning av miljøgifter til naturen.

Det forurensede vannet kan renses ved bruk av et sedimenteringsbasseng, som beskrevet i denne artikkelen fra Haugomfjellene, på fv. 42 ved Sirdalsvannet. Der leverte vi i Skjæveland vinteren 2015 et sedimenteringsbasseng for midlertidig oppbevaring av tunnelvaskevannet. Bassenget består av ig-rør i DN 2400 og er 27 meter langt. Ved vasking ledes det høyt forurensede vaskevannet til sedimenteringsbassenget, hvor det oppholdes i 14 dager, før det slippes ut i vassdraget via strupet utløp. Risa AS utførte arbeidet på oppdrag av Statens vegvesen.

I kronikken peker Sondre Meland på viktigheten av at miljømyndighetene begynner å sette krav om at spredning av miljøgifter via tunnelvaskevann skal minimeres.

Fra Risas arbeid med sedimenteringsbassenget, som vi leverte rør til, i 2015. Bassenget ved Sirdalsvannet består av ig-rør i DN 2400 og er 27 meter langt.

Ansvaret må tas

Videre etterlyser han forskning og innovasjon, fordi det er krevende å rense skittent vaskevann. Mæland mener vegeierne gjennom sine driftskontrakter må tørre å sette krav til vaskeentreprenørene om at de også skal håndtere og rense vaskevannet.

Vi er enige i at tiltak og forskning må til. I et bærekraftperspektiv er det uholdbart å vaske enorme mengder forurenset vann rett ut i bekker, elver, innsjøer og hav.

Også utslipp av ordinært urenset vegvann er et betydelig problem. Det er bakgrunnen for Skjæveland Gruppens initiativ til etableringen av et pilotprosjekt for rensing av vegvann, i kombinasjon med fordrøyning. Dette ligger i tilknytning til test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk, og vegvannet kommer fra en nybygd seksjon av fylkesveg 505. Her er en artikkel om etableringen av renseanlegget. Prosjektet ble i 2019  tildelt økonomisk støtte fra Forskningsrådet, gjennom Forskningsrådets flaggskip-program for innovasjon. Støtten gjelder et fire-årig prosjekt med partnerne Skjæveland Cementstøperi, Storm Aqua, Leca Norge, SINTEF, NTNU, NIVA og København Universitet.

Billedtekst: Fra byggingen av Skjæveland Gruppens flertrinns modulbaserte konsept for forskning på rensing av vegvann.

LIVSVIKTIG:

Vann er en forutsetning for alt liv. Samtidig kan nedbør, som lander på forurensede flater og derfra ledes urenset til resipient, drepe. Derfor er rensing av vegvann avgjørende. I et våtere klima vil dette bli et stadig viktigere tiltak.