Bannerbilde

Bare for å minne om det; betongrør er best

Bare for å minne om det; betongrør er best

Selvfølgeligheter kan lett gå i glemmeboken. Derfor minner vi om hvorfor vi våger å påstå at betong er best.

Ønsker du noe som er:

Robust, sterkt, kostnadseffektivt, motstandsdyktig, stabilt OG miljøvennlig? Vel, da velger du VA-varer av betong.

Moderne ledningsanlegg skal være robuste, kostnadseffektive og ikke svekkes over tid. Moderne betongrør har enorm styrke og gir trygghet i minst 100 år.

Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle tøffe laster.
I prosjekter med tung anleggstrafikk eller store leggedyp er betong ett klart førstevalg.

Ser du kumlokkene? Ledningsnettet i vegen skal ligge trygt, også i anleggsperioden.

Stabilt ved omfylling

Betongrørenes egenvekt gjør at rørene ligger stabilt og i posisjon under montering, tilbakefylling og komprimering.
Faren for oppdrift er liten, selv om ledningsanlegget utsettes for perioder med høy grunnvannsstand.


Slitesterke og motstandsdyktige

Trafikkbelastning, frost, punktlast og tilbakefylling påfører rørene store ytre belastninger. Rør er også utsatt for store indre hydrauliske belastninger og mekanisk slitasje.

Betongrør leveres med stor styrke for å sikre lang levetid. Betongrør er formstabile, og betong er et svært motstandsdyktig og slitesterkt materiale.

Betongrør opprettholder opprinnelig rørtverrsnitt gjennom hele ledningsanleggets levetid og er ikke utsatt for deformasjoner, redusert bæreevne eller endrede hydrauliske egenskaper gjennom rørets levetid.

Et betongrør blir sterkere og sterkere over tid.


Viktig for ledningsnettet

Over tid vil avleiringer og begroing i rør være temmelig likt, uansett rørmateriale.
Det viktigste for vannføringsevnen er derfor:

  • ledningens dimensjon
  • motstandsdyktighet mot svanker
  • ingen deformasjon

Vi har utviklet nye og forbedrede betongrør, som Box Culvert, på bildet. Disse har maksimal kapasitet i forhold til høyden, og er blant annet velegnet til stikkrenner.

Tett og fleksibilit

Noe bevegelse og setninger er uunngåelig i grunnen, av helt naturlige årsaker. Betongrør gir styrke og fleksibilitet med skjøter som kan ta opp mindre vinkelendringer ved legging, og setninger i grunnen, uten at det går utover tettheten.

Fra et overvannsprosjekt på Hå våren 2012.

Faren for telepåvirkning

Betongrør tåler punktlast. Stikkrenner er spesielt utsatt for store belastninger fra stein som presses mot rørveggen på grunn av frost og telefarlige masser.

Ledningsnettet blir utsatt for store påvirkninger og krefter.Kald luft er tyngre enn varm luft og stikkrenner som er åpne i begge ender vil ha luftgjennomstrømning. I vedvarende kalde perioder vil frostsonen rundt røret øke og kunne strekke seg langt under fundamentet.

Selv om stikkrennene er lagt på fundament som ikke er telefarlige, kan massene under fundamentet være telefarlig. I tine- og fryseperioder vil steiner eltes opp gjennom fundamentet og opp mot rørveggen, på samme måte som stein presses opp i åpen jord hver frostvinter.

Betongrør motstår punktdeformasjon og «knuser» stein som presses mot rørveggen.


Husk:

  • Betongrør er førstevalget i store infrastrukturprosjekter.
  • De er tøffe, og tåler både anleggstrafikk og store leggedyp.
  • Betongrør mister ikke formen eller styrken gjennom levetiden.
  • Betongrør er det sterke, stabile og kostnadseffektive valget.