Bannerbilde

Fem fakta om permeable dekker

Fem fakta om permeable dekker

Fra en forsiktig start for relativt få år siden, har permeable dekker blitt et viktig verktøy i lokal overvannshåndtering også i Norge. Men det er noen faktorer som må ivaretas, og det er noen spørsmål som går igjen.

1: Hvordan fungerer permeable dekker?

Permeabel belegningsstein og heller av betong er betongdekker med åpninger som slipper vannet ned til grunnen. Å drenere nedbøren i grunnen der den lander, er en enkel og rimelig overvannsløsning. Den bygger på naturlige metoder og oppfyller krav til god LOD (lokal overvannsdisponering).

En rimelig og enkel løsning for overvannshåndtering er å la nedbøren infiltreres der den lander.

Permeable dekker:

 • er en funksjonell, naturbasert LOD-løsning
 • tidsforsinker påslipp til resipient, eventuelt avlaster overbelastede rørsystem
 • forebygger flomfare
 • gir solide, varige dekker

God kvalitet på prosjekteringen og gjennomføringen sikrer et effektivt og varig permeabelt dekke. Forutsetning for at permeabiliteten skal fungere og fungere over tid, er også at:

 • grunnen under disse har infiltrasjonskapasitet, eventuelt at vannet ledes videre
 • oppbygningen under det permeable dekket ikke inneholder finstoff, og etableres korrekt
 • dekket fuges med drenerende pukk, uten finstoff

Gangbane Dren er en sentral del av overvannshåndteringen i Lyngdal sentrum.

Permeabel belegningsstein har de samme tekniske egenskapene som det tradisjonelle dekket av belegningsstein, men har større fuger eller åpninger som leder overflatevannet raskt ned til underliggende lag.

Grovkornet fugesand uten finstoff, et settelag uten finstoff og et åpent bærelag sikrer at vannet renner ned i grunnen og infiltreres der.


2: Hva er fordelene ved permeable dekker?

Permeable dekker har samme slitestyrke som øvrige kvalitetsdekker av betong, og god styrke mot punktmotstand. Et permeabelt dekke kan etableres fullstendig flatt, fordi det er unødig med fall mot sluk eller renner. Dette er en klar fordel ved større industriareal eller terminalområder.

Nortemp på Bryne har til sammen 14 mål drenerende dekke, lagt av Gartner Anlegg AS. Multiloc Dren drenerer effektivt nedbøren til grunnen, og sørger for tørr overflate, uten punktsluker som lett gir utfordring i kjøreareal.

Permeable dekker:

 • kutter kostnader, fordi overvannshåndteringen etableres uten rør, kummer, fordrøyningsmagasin eller lignende
 • opprettholder grunnvannstanden lokalt
 • reduserer fare for å lede forurenset overflatevann til vassdrag
 • leder effektivt vann og snø vekk fra overflaten
 • er effektiv overvannshåndtering også i minusgrader
 • kan gjenbrukes, eventuelt lappes uten at det får skjemmende skjøter
 • inneholder ingen miljøfarlige gasser eller skadelige kjemikalier, og reduserer behov for salting og strøing

3: Varer infiltrasjonsevnen over tid og krever permeable dekker mye vedlikehold?

Forutsatt at prosjekteringen og etableringen er utført korrekt, vil infiltrasjonsevnen i permeable dekker opprettholdes over tid. Dekkene etableres med en overkapasitet. Infiltrasjonskapasiteten stabiliseres etter noen år.

Driften er enkel:

 • påse at fugene ikke tilføres finstoff, som kan tette disse
 • dekket må rengjøres for løv og annet organisk materiale ved behov
 • unngå å bruke sugemaskin da denne vil suge opp massen fra fugene

Ved frost strøs det permeable dekket med pukk i fraksjon 2-5 mm. Det vil også bidra til å refylle fugene. Skulle det permeable dekket over tid tettes med finstoff, suges fugemassen opp med sugebil og refuges med pukk uten finstoff, i fraksjon 2-5 mm.

På vårt Test- og demonstrasjonsareal infiltrerer dette permeable parkeringsområdet, dekket av Multiloc Dren, avrenningen fra et parkeringsområde som er 15 ganger så stort som det permeable dekket. Anlegget ble åpnet for seks år siden, og infiltrerer fortsatt fint.

4: Kan kapasiteten på overvannshåndteringen utvides innenfor samme areal?

Ja, det kan den. Blant fordelene med permeable dekker er at de enkelt kan kombineres med andre tiltak for overvannsdisponering.

Permeable dekker tilfredsstiller i hovedsak trinn 1 i tretrinnsstrategien for LOD. Permeable dekker kan enkelt kombineres med stedbygde eller prefabrikkerte regnbed. Det kan etableres system for bortleding og tidsforsinking av overvannet i rør i grunnen, eller planlegges for midlertidige oversvømmingsareal.

På vårt Test- og demonstrasjonsfelt har vi i Multiblokk høstet god erfaring med permeable dekker i kombinasjon med andre overvannsløsninger. Vi har også levert permeable dekker til en rekke innovative løsninger, som har bidratt til å gjøre utbygginger mulig.


Fotballhallen Stangeland Arena lot seg realisere takket være en kombinasjonsløsning av permeable dekker og Qmax-Storm. Multiloc Dren i vegbanen og spedbygde Regnbed i denne Miljøgate i Time gir effektiv overvannsdisponering.

5: Hva skjer med permeable dekker når det fryser?

Permeable dekker er også effektivt i minusgrader.

Fordi grunnen under det permeable dekket, og fugene i dette, ikke inneholder finstoff, er det ikke noe i systemet som kan lagre vann. Når det ikke er noe i og under det permeable dekket som kan lagre vann, er ikke forutsetningen for at det dannes is til stede. Derfor ivaretas infiltrasjonsevnen også under minusgrader.

Når solvarme eller regn fører til at snø og is smelter, vil smeltevannet ikke bli liggende på overflaten og fryse igjen til natten, men dreneres ned. Derfor begrenses dannelsen av glatte partier betydelig. Dessuten gjør selve oppbygningendekket mer robust mot tele, fordi massene ikke inneholder store vannmengder som kan fryse og utvide seg.

Dette arealet i Sandnes sentrum ble dekket av permeabel Plaza fra Multiblokk i 2015. Dekket drenerer hurtig vekk smeltevann.

Permeable dekker har redusert behov for salting og strøing.  Her er en artikkel om fordelen med permeable dekker i minusgrader.

Permeable dekker av industristein maskinleggest effektivt og raskt.

FAKTA:

Avhengig av utforming, kan permeable dekker med belegningsstein kategoriseres enten som et infiltrasjonstiltak, som et fordrøyningstiltak eller som begge deler. Effektiviteten til permeable dekker vil være avhengig av utforming og stedlige betingelser og kan variere fra fullstendig infiltrasjon der alt vannet infiltreres i grunnen til at alt vannet samles opp under det permeable dekket og slippes på det øvrige overvannssystemet med en betydelig forsinkelse.

Kapasiteten til permeable dekker er avhengig av infiltrasjons- og lagringskapasiteten i grunnen under disse. Den totale infiltrasjonskapasiteten bestemmes i stor grad av kapasiteten i de dypere lagene. Tykkelsen på forsterkningslag og bærelag utgjør i hovedsak vannlagringskapasiteten for dekket. Det er avgjørende at prosjekteringen og etableringen gjøres korrekt.