Bannerbilde

Oppdatering Lyngdal - tørt og trivelig

Oppdatering Lyngdal - tørt og trivelig

Torget og de sentrale gatene i Lyngdal sentrum er totalrenovert. Moderniseringen er basert på et helhetlig system for overvannsdisponering, som inkluderer trygg flomvei og infiltrasjon via permeable dekker.

Vi har fortalt om Lyngdal sentrum tidligere. Byens kjerne skulle oppgraderes, mest mulig av overflatevannet skulle disponeres lokalt. I tillegg skulle oppgraderingen være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.
Lyngdal sentrum en stille søndag tidlig i mai 2017. Markedsforeningen, som tok initiativ til oppgraderingen, ba Storm Aqua om forslag til løsning  som ivaretok de sentrale behovene. Storm Aqua på sin side engasjerte COWI for å gjennomføre det arkitektoniske designet og foreta detaljprosjektering.
Fire gater møtes i sentrum. Deler av arealet er kjørebane, deler gågater. Det oppgraderte byrommet er tilrettelagt for myke trafikanter, samtidig som fremkommeligheten for biltrafikk er opprettholdt.

I gangarealene ligger Multiblokks betongheller Gangbane, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene har permeabelt dekke av Gangbanehelle Dren. I grunnen ligger avrenningssystemet Qmax Storm. Med et annet belegg ville det ikke vært mulig å ha et tilnærmet flatt areal, uten at vannet ville samle seg i pytter og blitt stående.
Lyngdal sentrum er på en måte utvidet. Fotgjengerne og butikkene har fått betydelig større arealer å boltre seg på, bare ved at dekket er fornyet på de myke brukernes premisser. Gangbaneheller, Alma plantekum og brostein skaper et trivelig og ryddig uterom.