Bannerbilde

Storm kummer

Storm type 1

Storm Type 1 er en drenskum blant annet for eneboligtomter. Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist i toppen og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp, infiltreres under kummen og fordrøyes ved ekstremnedbør i kummen.

Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp.

Storm-kum type 1

Totalhøyde kum justeres med standard betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og rist leveres separat.

Lagring:

Underlaget må være plant og stabilt, og ha tilstrekkelig bæreevne.

Løfting/håndtering:

Løftes etter innstøpte heiseankre.

Montering:

Bunnseksjonen settes på en minimum 500 mm tykk pute av pukk (for eksempel 32 – 64 mm). Tilbakefyll med pukk opp til innløpet på takvannet. Stigerøret må tilpasses høyden på den enkelte kum. Topp stigerør skal være like under kumlokket.


Storm type 2

Storm Type 2 er en drenskum blant annet for eneboligtomter. Den benyttes når regnvann i all hovedsak skal infiltreres i grunnen lokalt. Kummen vil i tillegg fordrøye, og i siste instans slippe overvann kontrollert ut på kommunalt nett.

Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet infiltreres under og rundt kummen, fordrøyes i kummen og kan ved ekstremnedbør slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp.

Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp.

Storm-kum type 2

Totalhøyde kum justeres med standard betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og rist leveres separat.

Lagring:

Underlaget må være plant og stabilt, og ha tilstrekkelig bæreevne.

Løfting/håndtering:

Løftes etter innstøpte heiseankre.

Montering:

Bunnseksjonen settes på en minimum 500 mm tykk pute av pukk (for eksempel 32 – 64 mm). Tilbakefyll med pukk opp til innløpet på takvannet. Stigerøret må tilpasses høyden på den enkelte kum. Topp stigerør skal være like under kumlokket.


Storm type 3

Storm Type 3 er et fordrøyningsmagasin for eneboligtomter og benyttes blant annet ved fortetninger. Storm Type 3 er utstyrt med neddykket strupet utløp med selvrens.

Storm Type 3 fordrøyer takvann, og kan i tillegg ta overvann fra gårdsrom. I så fall erstattes betonglokket med rist. NB! denne kummen skal IKKE benyttes til drensvann.

Volumet kan utvides ved at det påmonteres ekstra kumringer. Eksempelet på illustrasjonen er dimensjonert for en kapasitet på 1600 liter.

Storm-kum type 3

Total høyde kum justeres med standard betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og lokk leveres separat.

Lagring:

Underlaget må være plant og stabilt, og ha tilstrekkelig bæreevne.

Løfting/håndtering:

Løftes etter innstøpte heiseankre.

Montering:

Sett i komprimerte masser og omfyll som en tradisjonell kum.