Bannerbilde

Box Culvert

Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

Grøftens utforming

Grøftebredde

Der komprimering er foreskrevet må grøften graves så bred at det er plass til komprimeringsutstyr på begge sider av røret. Grøftebredder og minimumsavstander mellom ledninger er angitt i NS-EN 1610, punkt 6.2.2/VA-Miljøblad nr. 6.

Grøftebunn

Fundament for element må legges ut på minst mulig urørt grunn. Hvis grøftebunnen består av sand, grus eller urørt silt eller leire, er dette som regel ikke noe problem. Oppstikkende stein eller andre harde partier må graves vekk og erstattes med friksjonsmasser. Det er også viktig at fundamenttykkelsen varierer så lite som mulig, da variasjon i tykkelsen kan bidra til svanker på ferdig lagt ledning.

Grøftebunn sirkelrunde rør, utstikkende steiner fjernes.Sirkelrundt rør; utforming grøftebunn, komprimeres.

Geotekstil

Hvis grøftebunnen består av dårlig grunn som torv, humusholdige masser, bløt leire eller silt, skal separasjonslag eller geotekstil benyttes for å unngå uheldig sammenblanding av masser i ledningssonen.


Sikring mot tele

Ved minusgrader er grøfter i telefarlige masser utsatt for teledannelse. Når telen tiner blir massen bløt, og mister bæreevnen. Grøftebunn og -sider må derfor dekkes til med isolasjonsmatter hvis grøften skal stå åpen om natten. Hvis det er oppstått tele i massene, må den frosne massen fjernest før ledningsfundament og omfylling utføres. Snø og is må fjernes fra grøfta. Det skal ikke brukes telefarlig masse i området rundt betongelementer  som kan utsettes for frost.


Fjellgrøft

Grøftebunnen skal avrettes med samme masser som i fundamentet. Ved fare for utvasking av masser skal det benyttes geotekstil under fundamentet, for å hindre at fundamentmasser forsvinner.


Nedre fundament

Fundamentet skal legges ut i to lag.

I bunn et 200 mm. tykt lag med 20 – 64 mm. pukk. Toleranse +/- 20 mm.  Topplag 100 mm. tykt lag med 4 – 16 mm. pukk. Toleranse +/- 5 mm. Alt komprimeres til 95 prosent Standard Proctor.


Montasje


Forberedelser før montering

  1. Rengjør spissende og muffe.
  2. Kontroller at elementet er skadefritt.
  3. Kontroller produktkvalitet og leggedybde.
  4. Fjern eventuell isoppor.
  5. Smør spissenden med glidemiddel.

Montering og sammenskyvning skal gjennomføres uten at produktet skades.

Maksimalt uttrekk i skjøt: 30 mm.

Ved håndtering skal det kun anvendes godkjent løfteutstyr. Se her for godkjent utstyr levert av Skjæveland. Det må ikke anvendes kjetting, wire eller lignende gjennom eller rundt produktene. Rulling og annen ukontrollert flytting kan medføre skader på eller ødeleggelse av godset og må ikke forekomme. Unngå rykk ved belting av betongprodukter.

Ved montasje av produkter med innstøpte løfteanker, skal ankrene benyttes ved løft med kjetting. Kontroller løfteanker før løftet.

Ankerhodet i enden av kjettingen monteres til løfteankeret som vist i filmen.
Husk at løfteanker er dimensjonert kun for det enkelte element.


Sidefylling, beskyttelseslag

Sidefylling skal legges ut lagvis på hver side av elementene før komprimering.

DN DN < 400 DN ≥ 400
Største nominelle kornstørrelse 64 mm 120 mm


Illustrasjon for sidefylling

I områder hvor det er krav til setningsfri overflate, for eksempel veier og plasser, sidefylling komprimeres til 95 prosent Standard Proctor.

En til to passeringer med vibrasjonsstamper per lag, med inntil 0,3 meter tykkelse, gir normalt tilstrekkelig komprimering når det benyttes pukk eller grus.
Ved bruk av platevibrator bør antall passeringer økes til to til fire per lag, med inntil 0,2 meter tykkelse, for å oppnå tilstrekkelig komprimering.

Der det skal legges ledninger i flere plan, fylles det lagvis opp i hele grøftebredden til underkant av neste element. Komprimeringen utføres også lagvis, men sonen rett over røret skal ikke komprimeres.

Tillatt tyngde av komprimeringsutstyr i sidefylling og beskyttelseslag

  • DN ≤ 1000: inntil 100 kg.
  • DN > 1000: inntil 200 kg.

Beskyttelseslaget, 300 mm, direkte over ledningen/element, skal normalt være løst utlagt.

I områder hvor det ikke er krav til setningsfri overflate, for eksempel utenfor veier og plasser, kan normalt komprimering utelates forutsatt at ledningen ikke legges med større overdekning enn 2/3 av merket/angitt overdekning.


Gjenfylling

Massene skal ikke inneholde steiner med større tverrmål enn 0,3 m. I gjenfylling som skal komprimeres skal dessuten største tverrmål for stein ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen.

Komprimering med tungt uttyr rett over element skal ikke foretas før lagtykkelsen over element er:

Minste tykkelse over topprør før komprimering med tungt utstyr (m)

Komprimeringsutstyr

0,20

Vibrerende plate 50 - 200 kg

0,30

Maskinell stamper <70 kg

Vibrerende plate 201 - 500 kg

0,60

Vibrerende valse 10 - 15 kN/m

1,20

Vibrerende valse 16 - 25 kN/m

1,80

Vibrerende valse 26 - 40 kN/m

2,40

Vibrerende valse 41 - 55 kN/m


Krav til overdekning før komprimering gjelder også ut til en avstand L fra senter element, der L = tykkelsen over topp element (H) pluss halve største diameter (DN) for element.